เล่มที่ 21 สัญลักษณ์อาเซียน
เล่มที่ 22 ความสัมพันธ์นอกกลุ่ม
เล่มที่ 23 ข้อมูลรายประเทศ
เล่มที่ 24 ประเทศสมาชิกอาเซียน
เล่มที่ 25 ตราแผ่นดินสมาชิก
เล่มที่ 26 เครื่องดนตรีประจำชาติ
เล่มที่ 27 ยานพาหนะประจำชาติ
เล่มที่ 28 รอบรู้อาเซียน
เล่มที่ 29 ก้าวไกลไปกับอาเซียน
เล่มที่ 30 กฎบัตรอาเซียน

 

 

เล่มที่ 1 ประวัติอาเซียน
เล่มที่ 2 ธงชาติอาเซียน
เล่มที่ 3 ชุดแต่งกายประจำชาติ
เล่มที่ 4 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
เล่มที่ 5 อาหารประจำชาติอาเซียน
เล่มที่ 6 สกุลเงินประจำชาติอาเซียน
เล่มที่ 7 เมืองหลวงประจำชาต
เล่มที่ 8 ผู้นำประเทศอาเซียน
เล่มที่ 9 คำทักทายอาเซียน
เล่มที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

 

 

เล่มที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับประเทศลาว
เล่มที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
เล่มที่ 13 ความรู้เกี่ยวกับประเทศพม่า
เล่มที่ 14 ความรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย
เล่มที่ 15 ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย
เล่มที่ 16 ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน
เล่มที่ 17 ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
เล่มที่ 18 ความรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
เล่มที่ 19 ความรู้เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์
เล่มที่ 20 สู่ปเป้าหมายประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษา
นางรุ่งนภา โถบำรุง / นางสาวยุพิน โถคำนาม
โรงเรียนบ้านผักคำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน