ครูที่ปรึกษา
นางรุ่งนภา โถบำรุง / นางสาวยุพิน โถคำนาม
โรงเรียนบ้านผักคำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน